7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
 
 

Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa, 2
42-445 Szczekociny, 
woj. śląskie
 
+48 34 3557 161
kzb@szczekociny.pl
 
Poniedziałek 
Wtorek          
Środa         
Czwartek      
Piątek         
 

Copyright © 2023 Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

 

 

.

Powered by DaysPedia.com
10 10 12
Cz, 11 sierpnia

Windykacja należności

Jeżeli odbiorca usług dokonuje zapłaty ze wskazaniem faktury, której ta wpłata dotyczy, wpłata jest zaksięgowana na wskazaną fakturę. Jeżeli wpłata nie jest opisana, wówczas jest księgowana na najstarszą zaległość, odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego. W sytuacji, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować konta odbiorcy, na które wpłata ma być zaksięgowana, wpłata jest księgowana na sumach do wyjaśnienia, a po wyczerpaniu wszystkich ścieżek umożliwiających jej identyfikację, zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

Odbiorca zalegający z płatnościami w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami lub szczególnym interesem odbiorcy, może wystąpić  z wnioskiem o rozłożenie zapłaty w ratach. Przez zadłużenie odbiorcy w dniu złożenia wniosku rozumie się sumę:

  • kwotę podstawową niezapłaconych faktur
  • odsetki ustawowe
  • koszty dochodzenia należności

Niewywiązanie się z ustaleń wynikających z decyzji w sprawie rozłożenia zapłaty zadłużenia
w ratach, skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty zadłużenia. Należności bieżące nie objęte procedurą zapłaty zaległości w ratach, należy regulować zgodnie z wskazanym terminem płatności.

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje w sytuacji, gdy odbiorca nie uiścił należności za przynajmniej dwa okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania ostatecznego wezwania do zapłaty. Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia  przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Art. 8 pkt 1 Ustawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” zawiadamia się Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierci, Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz odbiorcę usług co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia przyłącza wodnego pokrywa odbiorca. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zlokalizowany w Szczekocinach – Stacja Uzdatniania Wody, ul. Paderewskiego oraz ul. Polna wskazując, że istnieje możliwość korzystania z niego.

W przypadku, gdy działania windykacyjne nie przynoszą pożądanego rezultatu, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje w przypadku braku płatności wezwania przedsądowego do zapłaty. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego.  Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego jest podstawą wszczęcia procedury odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku braku zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze, która jest jednocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty, podejmowane są działania upominawcze w celu dobrowolnej zapłaty przez dłużnika należności. Po nawiązaniu kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z dłużnikiem, wysyłane jest kolejne wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik nie spłacił zadłużenia to wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłatyprzedsądowe. Brak zapłaty jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku, gdy odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe, liczone od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, wysłane jest wezwanie przed sądowe do zapłaty. Możliwe jest także, rozpoczęcie procedury wstrzymania dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Procedura odcięcia dostawy wody/zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

2. Procedura sądowa i egzekucyjna

1. Procedura przed sądowa

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA DOSTARCZONĄ WODĘ                  I ODPROWADZONE ŚCIEKI JEŚLI DŁUŻNIK NIE SPŁACIŁ ZOBOWIĄZANIA

Windykacja należności

Komunalny Zakład Budżetowy SzczekocinyKomunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach
ul. Przemysłowa 2, 42-445 Szczekociny tel. 34 3557 161
e-mail: kzb@szczekociny.pl

III. ZASADY PRZYJMOWANIA WPŁAT, DOCHODZENIA KOSZTÓW WYSYŁKI WEZWAŃ ORAZ KOSZTÓW PROCESOWYCH I EGZEKUCYJNYCH

II. ZASADY ODRACZANIA SPŁAT I ROZKŁADANIA NA RATY ZALEGŁOŚCI