Wróć do aktualności

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
 
 

Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa, 2
42-445 Szczekociny, 
woj. śląskie
 
+48 34 3557 161
kzb@szczekociny.pl
 
Poniedziałek 
Wtorek          
Środa         
Czwartek      
Piątek         
 

Copyright © 2023 Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

 

 

.

Powered by DaysPedia.com
10 10 12
Cz, 11 sierpnia
31 maja 2024

Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne - definicje

W związku z wątpliwościami i zapytaniami mieszkańców dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, Komunalny Zakład Budżetowy Szczekociny informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Zgodnie z definicją wyszczególnioną w w/w ustawie:

1. przyłącze wodociągowe – jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

2. przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Ponadto Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie w dniu 22 czerwca 2017 r. (sygn. III SZP 2/16) orzekł, że za przyłącze wodociągowe należy uznać przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości natomiast przyłącze kanalizacyjne zdefiniował jako przewód, łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej (czyli obejmujący także przewód poza granicą nieruchomości).

Od tego czasu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie mają wątpliwości, że realizację budowy całości przyłączy wodno-kanalizacyjnych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci, a po wybudowaniu, to także ona zapewnia ich niezawodne działanie.

W związku z powyższym odbiorcy usług są odpowiedzialni za całość przyłączy, ich stan techniczny oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów). Jednocześnie przypominamy, iż odbiorca usług w przypadku wystąpienia awarii na posiadanym przyłączu winien natychmiast powiadomić tut. Zakład o tym fakcie.

 

Przyłącze wodociągowe - schemat.

Przyłącze kanalizacyjne - schemat.